Helmikuun kylä Björköby – Februari månadens by Björköby

Ensimmäiset kivet siinä kohtaa Merenkurkkua, mikä myöhemmin tulisi olemaan Björkö, nousivat meren pinnan yläpuolelle 400-luvulla. Vanhin asiakirja Björköstä kertoo Björkön asukkaista 1400-luvulla, mutta asutusta saarella on ollut jo aiemmin. Björkö on saaristosaari, jota on leimannut metsästys, kalastus ja pienimuotoinen maanviljely. Tänään kylässä asuu noin 350 henkilöä.

De första stenarna i Kvarken av det som senare skulle bli Björkö steg upp över havsytan på 400-talet. Den äldsta urkunden om Björkö berättar om Björköbor på 1400-talet, men bosättning på ön har funnits redan tidigare. Björkö är en skärgårdsö som har präglats av jakt, fiske och småbruk. Idag bor ca 350 personer i byn.

Barnen springer terrängcup i Svedjehamn. Lapset juoksevat maastojuoksukilpailussa Svedjehamnissa.
Foto/kuva: © Maj-Helen Nyback & Pia Backman-Nord
.

Merenkurkun saaristo kuuluu yhteen seitsemästä maailmanperintökohteesta Suomessa ja on ainoa, jolla on luonnonperintökohteen asema. UNESCO nimeää maailmanperintökohteet, ja Merenkurkun saaristo otettiin mukaan Unescon maailmanperintöluetteloon vuonna 2006 osaksi Korkearannikon/Merenkurkun saariston maailman luonnonperintöä. Merenkurkun saaristo ja Ruotsin Korkea rannikko ovat toistensa geologisia vastineita. Merenkurkun kivinen saaristo muodostaa ainutlaatuisen maiseman, joka on muovautunut jääkauden vaikutuksesta ja maan kohoamisesta. Jo 1100- ja 1200-luvuilla maan kohoamisen ansiosta esiintyi pitkiä kapeita saaria, ns. De Geer -moreeneja, joilla sijaitsevat Björkön vanhat kantatilat tänäkin päivänä. Noin 10 000 vuotta sitten jäätikön alkaessa sulaa nämä moreenimuodostelmat saivat muotonsa. Björkössä vierailee vuosittain 50 000–60 000 turistia, ja monet heistä kiipeävät Saltkaretiin nähdäkseen esimerkkejä De Geer -moreeneista.

Mustasaaren vanhin luonnonsuojelualue on Valsörarna-Björkögrunden, jonka Björkön kylänosakunta perusti vuonna 1934. Viimeisin suojelualueen laajennus ja suojelumääräysten muutos tehtiin vuonna 1977. Alue kuuluu Natura 2000 -ohjelmaan ja on myös osa Merenkurkun maailmanperintöaluetta.

Kvarkens skärgård hör till ett av sju världsarv i Finland och är det enda som har naturarvsstatus. Världsarven utses av UNESCO och Kvarken upptogs år 2006 på Unescos världsarvslista som en del av världsnaturarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård. Kvarkens skärgård och Höga Kusten i Sverige är varandras geologiska motsvarigheter. Kvarkens steniga skärgård utgör ett unikt landskap som har formats av istiden och påverkats av landhöjningen. Redan på 1100- och 1200-talen framträdde, tack vare landhöjningen, långsmala skär, s.k. De Geer-moräner, på vilka de gamla stamhemmanens gårdar på Björkö finns placerade ännu idag. För cirka 10 000 år sedan då inlandsisen började smälta framträdde dessa moränformationer. Björkö besöks av 50 000–60 000 turister varje år, och många tar sig upp i Saltkaret för att se exempel på De Geer-moränerna.

Det äldsta naturskyddsområdet i Korsholm är Valsörarna-Björkögrunden som Björkö skifteslag fredade år 1934. Den senaste utvidgningen och ändringen av fredningsbestämmelserna gjordes år 1977. Området ingår i Natura 2000 och är även en del av Kvarkens världsarv.

De Geer-moränerna uppifrån Saltkaret. De Geer -moreenit Saltkaretista katsottuna.
Foto/kuva: © Maj-Helen Nyback & Pia Backman-Nord.

Yhdistystoiminta on vilkasta, ja kylässä on monia yhdistyksiä. Nuorisoseura on aktiivinen ja järjestää esimerkiksi joka vuosi laskiaistiistaina tapahtumat ”Pieni kierros” ja ”Suuri kierros”. Pienellä kierroksella lapset juoksevat kylän ympäri kulkusien kilistessä, kun taas suuri kierros tapahtuu illalla. Silloin kylän nuoret ja myös vanhemmat ihmiset pukeutuvat naamiaisasuihin ollakseen tunnistamattomia ja hassuttelevat heitä seuraavan ihmisjoukon kanssa. Kylän ympäri juokseminen laskiaistiistaina on usean sadan vuoden ikäinen perinne, joka juontaa juurensa entisaikojen sudenajoista ja joka myöhemmin sai vaikutteita karnevaaleista muualla maailmassa.

Föreningsverksamheten är livlig och det finns många föreningar i byn. Ungdomsföreningen är aktiv och ordnar exempelvis varje år på fastlagstisdagen ”lillvarvet ”och ”storvarvet”. Barn springer runt byn med bjällror som klingar under lillvarvet, medan storvarvet går av stapeln på kvällen. Byns ungdomar och även äldre personer klär ut sig, använder masker för att inte bli igenkända, och skojar med det efterföljande tåget av människor. Springandet kring byn på fastlagstisdagen är en flera hundra år gammal tradition som utgick från dåtidens vargskall, och som senare influerades av karnevaler på andra håll i världen.

Storvarvet 2023 var rekordstort. Iso kierros 2023 oli ennätyksellisen suuri.
Foto/kuva: © Maj-Helen Nyback & Pia Backman-Nord.

Kesällä nuorisoseura järjestää postisoudun Björkön ja Holmönin välillä. Joka toinen vuosi lähtö tapahtuu Björköstä ja joka toinen vuosi soudetaan Ruotsista tänne. Valitettavasti sää ei ole suosinut useisiin vuosiin, ja postisoutua on järjestetty lyhyempänä De Geer -soutuna niinä vuosina, kun pidempää soutua ei ole voitu toteuttaa.

På sommaren ordnar ungdomsföreningen postrodden mellan Björkö och Holmön. Vartannat år går starten från Björkö, och vartannat år ror man från Sverige och hit. Tyvärr har vädret inte varit gynnsamt på flera år, och postrodden har ordnats som en kortare De Geer-rodd de år den längre rodden inte har kunnat genomföras.

Postrodden genomförs i allmogekläder. Postisoudussa käytetään kansanpukua.
Foto/kuva: © Maj-Helen Nyback & Pia Backman-Nord.

Muinaismuistoyhdistys on aktiivinen ja rakentaa uutta venemuseota Svedjehamniin, ja joka kesä järjestetään hyvin suosittuja kertomusiltoja. Mårtes-talomuseossa ja Sotilaan mökissä voi nähdä kylän ja ympäristön ainutlaatuisia maalattuja talonpoikaiskaappeja. Yhdistys ylläpitää myös venevajoja vanhassa Bodbackin satamassa, jonka viereltä kulkevalla vaellusreitiltä voi nähdä ylämaankarjan laiduntavan kesäisin Bodvattnetin ympärillä.

Fornminnesföreningen är aktiv med nytt båtmuseibygge vid Svedjehamn och varje sommar ordnas välbesökta berättarkvällar. Vid gårdsmuseet Mårtes och Soldatens stuga kan man se byns och traktens unika blommade allmogeskåp. Föreningen underhåller även båthusen i den gamla hamnen vid Bodback, vid vilken man kan se highlandkor beta sommartid om man går vandringsleden runt bodvattnet.

Fornminnesföreningen nya båtmuseums taklagsfest. Muinaismuistoyhdistyksen uuden venemuseon harjakaiset.
Foto/kuva: © Maj-Helen Nyback & Pia Backman-Nord.
Vid Bodback ordnas ibland berättarkvällar. Bodbackissa järjestetään joskus kerrontailtoja.
Foto/kuva: © Maj-Helen Nyback & Pia Backman-Nord.

Folkhälsanilla on laaja toiminta, johon kuuluu oma leikkipuisto, minigolfrata, kuntosali ja perhekahvila. Lapsille järjestetään kesäisin uimakouluja, ja aikuisille tarjotaan sekä jumppakursseja että kävelyryhmiä. Vuonna 2023 Björköby palkittiin yhdistyksenä, joka keräsi eniten askeleita keskisuurten yhdistysten joukossa Terveysaskel-kilpailussa. Myös kyläneuvosto on aktiivinen yhdistys Björköbyssä ja järjestää toimintaa koko kylän viihtyisyyden edistämiseksi. Suuremmista tapahtumista mainittakoon kylän joulujuhla ja kesän yhteislaulutilaisuus, ja joka vuosi jaetaan ”Vuoden joulukukka” -palkinto Björkössä asuvalle henkilölle, joka on tehnyt hienon työn kylälle ja sen asukkaille.

Folkhälsan har en diger verksamhet, med egen lekpark, minigolfbana, gym och familjecafé. För barn ordnas simskola sommartid, och för vuxna såväl jumppakurser som promenadgrupper. År 2023 premierades Björköby som den förening som samlat de flesta steg bland medelstora föreningar i tävlingen Hälsostegen. Även byarådet är en aktiv förening i Björköby, och ordnar verksamhet för hela byns trivsel. Bland de större evenemangen kan byajulfesten och sommarens allsång nämnas, och varje år delas ”Årets julblomma” ut till en Björköbo som gjort en fin insats för byn och dess invånare.

Byajulfesten, där ”Årets julblomma” också delas ut. Kylän joulujuhla, jossa jaetaan myös ”Vuoden joulukukka” -palkinto.
Foto/kuva: © Maj-Helen Nyback & Pia Backman-Nord.

Björkö Handel -kauppa ja sen kahvila toimivat kylän kokoontumispaikkana ympäri vuoden. Ruokaa voi myös syödä Merenkurkun majatalossa ja kesäisin Café Salterietissa.

Björkö Handeln med sitt café är byns samlingspunkt året runt. Äta kan man även göra på Kvarkens värdshus, och sommartid på Café Salteriet.

Björkö Handelns sommarterrass samlar både bybor och turister Björkö Handelnin kesäterassi kokoaa niin kyläläiset kuin turistitkin.
Foto/kuva: © Maj-Helen Nyback & Pia Backman-Nord.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *