Helsingbyn-Tuovilan osayleiskaavaa laaditaan – Helsingby-Toby delgeneralplan utarbetas

Mustasaaren kunta on aloittanut osayleiskaavan laatimisen Helsingbyn-Tuovilan alueelle. Asiasta pidettiin kaikille kiinnostuneille avoin tavoitetyöpaja keskiviikkona 15.11. Helsingbyn koululla.

På svenska längre ner!👇

Tilaisuudessa esiteltiin alkaneen kaavatyön tavoitteita ja sisältöä sekä kaavoitusta varten tehtyjä luonto- ym. selvityksiä. Tärkeänä illan sisältönä oli myös yhteinen keskustelu karttojen äärellä Helsingby-Tuovilan alueen maankäytön ja rakentamisen kehittämisestä.

Tilaisuuden järjestäjät toivoivat vilkasta keskustelua ja vapaata ideointia neljästä teemasta. Ensimmäinen oli alueen liikenneturvallisuuden, tiestön sekä kävelyn ja pyöräilyn kehittämistarpeet. Toinen teema oli luonto, maatalous, kulttuuriympäristöt ja -maisemat osana alueen identiteettiä ja asuinympäristöä. Kolmantena olivat tulevaisuuden asuminen ja asumismuodot ja neljäntenä alueen palvelujen ja virkistysmahdollisuuksien kehittäminen.

Kun kaavoitusta tehdään, on tärkeää antaa alueen asukkaille mahdollisuus vaikuttaa siihen, millainen kaavasta tulee. Siksi osallistujien ideat ja ajatukset Helsingby–Tuovila-alueen kehittämisessä olivat tervetulleita ja tärkeitä.

Osallistujat saivat ensin esittelyn. – Deltagarna fick först en presentation.
Osayleiskaavoitettava alue ”Kompakti Helsingby-Tuovila”. – Delgeneralplaneområdet ”Det kompakta Helsingby-Toby”.
Vaikuttamista karttojen ympärillä. – Påverkan runt kartorna.

Korsholms kommun har inlett utarbetandet av en delgeneralplan för Helsingby–Tobyområdet. Onsdagen den 15 november ordnades en målworkshop för alla intresserade i Helsingby skola.

Vid evenemanget presenterades målen för och innehållet i det planeringsarbete som inletts samt naturutredningar och andra utredningar som uppgjorts för planläggningen. Viktigt innehåll under kvällen var också gemensamma diskussioner vid kartorna om utvecklingen av markanvändningen och byggandet i Helsingby-Tobyområdet.

Planläggningen som ordnade evenemanget önskade en livlig diskussion och fri brainstorming om fyra teman. Det första var utvecklingsbehoven för trafiksäkerhet, vägar, gång och cykling i området. Det andra var natur, jordbruket, kulturmiljöer och landskap som en del av områdets identitet och livsmiljö. Det tredje var framtidens boende och boendeformer och det fjärde utveckling av service och rekreationsmöjligheter i området.

Då det läggs planer är det viktigt att ge möjligheter för områdets invånare att påverka hurdana planerna blir. Därför var deltagarnas idéer och tankar om utvecklingen av Helsingby-Tobyområdet välkomna och viktiga.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *