Terveisiä Kiinasta! – Hälsningar från Kina!

Mustasaaren kunta on neuvotellut pitkään suuren kiinalaisen monialayrityksen Shanshanin kanssa akkuteollisuuden suurlaitoksen eli anodimateriaalitehtaan rakentamisesta GigaVaasaan Mustasaaren puolelle. Maailman suurin anodimateriaalin valmistaja Shanshan on tutkinut sijoittumismahdollisuuksia eri maissa ja Suomessakin useilla paikkakunnilla ja päätynyt varaamaan Granholmsbackenista 52,5 ha suuruisen tontin numero 3019, jonka hyviä ominaisuuksia kiinalaisten mielestä ovat mm. heti oikea kaavamerkintä T/kem, tontin 600 000 m2:n rakennusoikeus ja edullinen energian hinta.

På svenska längre ner! 👇

Yrityksen johtoa on vieraillut useaan otteeseen Mustasaaressa, ja huhtikuussa Mustasaaren neuvottelijat kunnanjohtaja Rurik Ahlberg, tekninen johtaja Ben Antell ja valtuuston puheenjohtaja Christoffer Ingo kävivät Kiinassa tutustumassa siellä sijaitsevaan vastaavanlaiseen tehtaaseen. Tällainen vastavuoroinen vierailu oli tarpeen, jotta pystyttäisiin paikan päällä saamaan todellinen käsitys hankkeen suuruusluokasta ja valmiin tehtaan prosesseista ja käytännöistä.

Kysymyksessä on Shanshanin ensimmäinen sijoittautuminen Kiinan ulkopuolelle. Aikomus on todellinen, sillä yritys on rekisteröity Suomeen 19.3.2024. Tavoitteena on päästä aloittamaan toiminta jo 2026, mikä aiheuttaa painetta lupaprosesseihin. Shanshan on kuitenkin tietoinen Suomen lupamenettelyistä ja toimii Suomen lainsäädännön puitteissa. Tehdas on tarkoitus rakentaa kahdessa tai kolmessa vaiheessa, mutta hankkeen valmistuttua tehdas tuottaisi prosesseissaan korkeissa lämpötiloissa 100 000 tonnia anodimateriaalia, joka on 500 kg:n säkkeihin pakattavaa jauhetta. Tehtaan henkilöstöä tarvitaan yhteensä noin 1000, joista 700 tehdastyöntekijää ja loput laajemman osaamisen taitajia, kuten asiantuntijoita ja hallinnollista henkilökuntaa.

Mustasaaren kunta on sijoittanut varoja maanhankintaan ja kaavan laadintaan, ja se osallistuu osin maaperätutkimuksiin. Kunnan vastuulla on rakentaa ja huolehtia toimivasta hulevesijärjestelmästä ja kaavateistä. Hulevesiä varten jouduttaneen hankkimaan maata ja ylijäämämassoille osoittamaan tontti. Kustannuksia kunnalle tulee mm. edellä mainituista investoinneista ja resursoinnista. Kun alueelle muuttaa suuri määrä uusia ihmisiä, kunnan pitää myös reagoida asuntopolitiikkaan ja joukkoliikenteeseen sekä tehdä yhteistyötä eri koulutuslaitosten kanssa.

Näin suuri hanke saattaa sisältää myös riskejä. Hankkeen jäädessä toteutumatta tontti jää kunnan omistukseen ottamaan vastaan jonkun toisen yrityksen, sillä ihan kaikki GigaVaasan T/kem-tontit ovat varattuja. Mustasaaren kunta on ollut yhteydessä sekä Suomen että Euroopan unionin viranomaisiin siitä, onko hankkeessa joitakin turvallisuuteen liittyviä seikkoja, jotka kunnan tulisi ottaa huomioon, mutta sellaisia ei ole osoitettu. Ja Shanshanin tapauksessa Suomeen tuodaan kiinalaista osaamista, joka on eurooppalaista osaamista edellä.

Jane Trygg-Kaipiainen

Anningin anodimateriaalitehdas. – Anodmaterialfabrik i Anning. Kuva/Bild: Rurik Ahlberg.
Tehdasvierailulla. – På besök i fabriken. Kuva/Bild: Rurik Ahlberg.
Vierailijat Vaasa Roadilla. – Besökarna på Vaasa Road. Kuva/Bild: Rurik Ahlberg.
Kunnan johto Shanghaissa. – Kommunledningen i Shanghai. Kuva/Bild: Rurik Ahlberg.

Korsholms kommun har förhandlat med den jättestora kinesiska koncernen Shanshan under en lång tid om att Shanshan vill bygga en stor fabrik inom batteriindustrin, det vill säga en anodmaterialfabrik, i GigaVaasa på Korsholms sida. Världens största tillverkare av anodmaterial Shanshan har undersökt möjligheterna att etablera sig i olika länder och även i Finland på flera orter, och har valt att reservera en tomt på 52,5 hektar på Granholmsbacken. Tomten har enligt kinesiska intressen bland annat följande fördelar: rätt markanvändning T/kem, en byggrätt på 600 000 m2 och ett förmånligt energipris.

Företagets ledning har besökt Korsholm vid flera tillfällen, och i april besökte Korsholms förhandlare kommundirektören Rurik Ahlberg, tekniska direktören Ben Antell och fullmäktiges ordförande Christoffer Ingo Kina för att bekanta sig med en liknande fabrik där. Ett sådant ömsesidigt besök var nödvändigt för att på plats få en verklig uppfattning om projektets omfattning och den färdiga fabrikens processer och praxis.

Detta är Shanshans första etablering utanför Kina. Avsikten är verklig, eftersom företaget registrerades i Finland den 19 mars 2024. Målet är att påbörja verksamheten redan 2026, vilket som skapar tryck på tillståndsprocesserna. Företaget Shanshan är dock medvetet om Finlands tillståndsförfaranden och kommer att agera inom ramen för finsk lagstiftning. Fabriken ska byggas i två eller faser, men när projektet är färdigt skulle fabriken i sina processer i höga temperaturer producera 100 000 ton anodmaterial, vilket är pulver förpackat i 500 kg-säckar. Fabriken kommer att behöva cirka 1000 anställda totalt, varav 700 fabriksarbetare och resten specialister inom bredare expertisområden, såsom experter och administrativ personal.

Korsholms kommun har investerat i markanskaffning och planläggning och deltar delvis i markundersökningar. Kommunens ansvar är att bygga och underhålla ett fungerande dagvattensystem och planvägar. Mark kan behöva skaffas för dagvatten och en tomt måste anvisas för överskottsmassor. Kostnaderna för kommunen kommer från bl. a. investeringar och resursering. När en stor mängd nya människor flyttar till området måste kommunen också reagera på bostadspolitik och kollektivtrafik samt samarbeta med olika utbildningsinstitutioner.

En sådan stor satsning kan också innebära risker. Om projektet inte blir av kommer tomten att förbli i kommunens ägo och kanske tas emot av ett annat företag, eftersom alla T/kem-tomter i GigaVaasa är reserverade. Korsholms kommun har kontaktat både finska och europeiska myndigheter för att se om det finns några säkerhetsrelaterade frågor som kommunen bör ta hänsyn till, men inga sådana har identifierats. I fallet med Shanshan kommer Finland att få kinesisk kompetens, som anses vara mer avancerad än den europeiska kompetensen.

Jane Trygg-Kaipiainen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *