Valtuuston kokous 11. huhtikuuta – Fullmäktigesammanträdet den 11 april

Kunnanvaltuusto on Mustasaaren kunnan ylin päätäntäelin, joka tekee päätökset kaikkein tärkeimmistä kysymyksistä kunnassa, kuten periaatteista, strategioista, taloudesta ja pitkän listan verran monista muista asioista. Valtuuston 43 valtuutetulla on mahdollisuus jättää aloitteita asioista, jotka kokevat erityisen tärkeiksi, ja he odottavat vastausta vuoden sisällä aloitteen jättämisestä. Joskus selvitystyö on kuitenkin niin vaativaa, että aikaa kuluu enemmän.

Vuoden kolmas valtuuston kokous alkoi juhlavalla tilaisuudella: valtuutettu Alf Burman sai ottaa vastaan tasavallan presidentin myöntämän Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan I luokan mitalin kultaristein, ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja Christoffer Ingo piti hänelle kauniin puheen.

Tämän jälkeen valtuusto päätti perustaa virkarehtorin virat Norra Korsholmin, Smedsby-Bölen ja Sulvan kouluille. Kaikilla muilla suurilla kouluilla (Korsholms gymnasium, Korsholms högstadium, Keskuskoulu ja Kvevlax lärcenter) on jo virkarehtori, jonka tehtävänä on hoitaa koulun hallintoa, johtaa sekä pedagogista kehitystä koulussa että henkilökuntaa ja oppilaita ja pitää yhteyttä huoltajiin.  

Toinen käsitelty asia oli vastaus Stig Beijarin ja muiden loppuvuodesta 2020 jättämään aloitteeseen, joka vaati kuntaa selvittämään mahdollisuutta sallia kesämökin omistajalle vakituisen asukkaan status. Asiaa oli valmisteltu perusteellisesti, ja vastaus aloitteeseen sisälsi periaatteet loma-asunnon muuttamisesta vakituiseksi asunnoksi sekä toteamuksen, että mantereen puoleisille rannoille tulee tehdä vyöhyketarkastelu samojen kriteerien mukaan kuin saaristossa tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi. Kunnan rakennusjärjestystä päivitettäessä pitäisi myös tarkistaa periaatteet loma-asunnon muuttamisesta vakituiseksi asunnoksi.

Valtuusto sai vastauksen Samuel Bromanin ym. aloitteeseen joustavammista varhaiskasvatuksen maksuista. Lapsiperheet eivät ole olleet tyytyväisiä 5 kuukauden korkeampaan kuukausimaksuun, jos lapsen sovitut tunnit varhaiskasvatuksessa olivat ylittyneet yhtenä kuukautena. Vastaus sisälsi sivistysvaliokunnan päätöksen, että 5 kuukauden sääntö muutetaan yhdeksi kuukaudeksi ja että vanhemmille annetaan mahdollisuus anoa poissaoloa viikoittain kesäkuukausien aikana.

Valtuustolle annettiin myös tiedoksi lista vuonna 2021 tai aikaisemmin jätetyistä aloitteista, jotka on käsitelty vuoden 2021 aikana tai jotka ovat vielä käsittelemättä. Luettelosta selviää, että 37 aloitetta on saanut vastauksen ja 22 aloitetta odottaa vielä. Tässäkin kokouksessa jätettiin muutamia aloitteita.

Alf Burman saa kunniamerkin. – Alf Burman får ett förtjänsttecken.

Kommunfullmäktige är Korsholms högsta kommunala organ som fattar beslut om de allra viktigaste frågorna, så som principerna, strategierna, ekonomin och enligt en lång lista om mycket annat i kommunen. De 43 fullmäktigeledamöterna har en möjlighet att lämna motioner om saker de tycker är speciellt viktiga och de förväntar på kommunens svar inom ett år. Ibland är utredningsarbetet så krävande att det tar en längre tid.

Årets tredje kommunfullmäktige började med en festlig tillfälle: fullmäktigeledamoten Alf Burman fick ta emot Finlands Vita Ros ordens medalj av I graden med guldkors som förlänats honom av republikens president, och kommunfullmäktigeordförande Christoffer Ingo höll ett vackert tal till honom.

Därefter beslutade fullmäktige inrätta tjänsterektorstjänsterna i Norra Korsholm, Smedsby-Böle och Solf skolorna. Alla andra stora skolor (Korsholms gymnasium, Korsholms högstadium, Keskuskoulu och Kvevlax lärcenter) har redan en tjänsterektor, som har som uppgift att sköta skolans administration, leda skolans pedagogiska utveckling, personalen, eleverna och hålla kontakt till vårdnadshavare.

Ett annat ärende var svaret på en motion som Stig Beijar m.fl. lämnade i slutet av 2020 och som krävde att kommunen utreder möjligheten till att ge sommarstugeägare status som fast boende. Ärendet hade beretts grundligt och svaret på motionen innehöll principerna för ändring av fritidsbostad till fast bostad samt konstaterades behovet av zongranskning av fastlandsstränderna enligt samma kriterier som i skärgården för en jämlik behandling. Också i samband med uppdatering av kommunens byggnadsordning borde principerna för förändring av fritidsbostad till fast boende ses över.

Fullmäktige fick svar också på Samuel Bromans m.fl. motion om flexiblare avgifter inom småbarnspedagogiken. Barnfamiljer har inte varit nöjda med 5 månaders högre månadsavgift om barnets överenskomna timmar i småbarnspedagogiken har överskridits någon månad. Svaret innehöll bildningsutskottets beslut om att 5 månaders regeln ändras till en månad och föräldrarna ges möjligheten att anhålla om frånvaro veckovis under sommarmånaderna.  

Fullmäktige fick också ta del av förteckningen över motioner lämnade 2021 eller tidigare som har behandlats under året 2021 eller som ännu inte är obehandlade. Av tabellen framgår att 37 motioner har fått svar och 22 motioner väntar ännu. På mötet lämnades den här gången också några motioner.

Jane Trygg-Kaipiainen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *